A A A
est|rus

Koolitused 2020

BAASVÄLJAÕPPEGA KOGEMUSNÕUSTAJATE TÄIENDUSKOOLITUS
NÄGEMISPUUDEGA KOGEMUSNÕUSTAJATELE
Toimumise aeg:08.01.-25.03.2020
Maht 65 h.
Lektorid:Heiki Sookruus, Naatan haamer, Kristiina peetsalu, Julia Kabanova, Janne Jerva
maksumuse alla saab kirjutada. Kursuse eest tasub sotsiaalkindlustusamet.

Lisa 4 Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“
Sotsiaalkindlustusameti hanke „Kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine“  Hankelepingu nr 3.3-133622-1 23.12.2019  juurde

Koolitusasutus: Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ)
Reg.nr. 80067596
Aadress: Tondi 8a Tallinn 11313

Õppekava nimetus BAASVÄLJAÕPPEGA KOGEMUSNÕUSTAJATE TÄIENDUSKOOLITUS
NÄGEMISPUUDEGA KOGEMUSNÕUSTAJATELE
Kinnitatud: Kinnitatud: 06.01.2020
1. Õppekava rühm Sotsiaaltöö ja nõustamine
2. Eesmärk:  Koolituse tulemusena tegutseb kogemusnõustaja rehabilitatsioonimeeskonna liikmena oskuslikumalt,  teadlikumalt ja kasutab mitmekesisemaid meetodeid teenuse pakkumisel ning on seetõttu kogemusnõustajana tulemuslikum.

3.Õpiväljundid: 
Õppekava läbinud õppija:
• teab isiklike arengutega tegelemise võimalusi ja vajalikkust, enesehoidmise põhialuseid;
• tunneb ära keerulisi olukordi nõustamissuhtes või nõustamis- protsessis ning oskab vajadusel abi küsida;
• teeb oma taastumiskogemusel põhinevat kriisitööd, sh valib sobivad sekkumised, teeb koostööd teiste spetsialistidega, seostab abivajaja asjakohase kriisiabiga;
• teeb tööd klienti kahjustamata;
• kasutab erinevaid nõustamisoskuseid, metoodikaid ja nõustamistehnikaid;
• planeerib ja viib asjatundlikult läbi grupitööd;
• on kursis kogemusnõustaja teenuse aktuaalsete teemadega ja mõistab osapoolte ootusi kogemusnõustaja teenusele.
4. Sihtgrupp: Majandustegevuse registris rehabilitatsioonispetsialistina registreeritud kogemusnõustaja.
Vähemalt 117-tunnise kogemusnõustaja baaskoolituse läbinud inimene, kes on valmis liituma rehabilitatsioonimeeskonnaga kogemusnõustajana
5. Õppe alustamise tingimused:  Tunnistus Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“ alusel koostatud õppekava läbimise kohta.
Osalejate väljaõppesse valimine toimub koolitusele kandideerija motivatsioonikirja, elulookirjelduse  või  rehabilitatsioonimeeskonna kaas- või soovituskirja alusel.
6. Õppe maht (akadeemilist tundi) ja ülesehitus: 
48 17 0 65
Teoreetilis-kogemuslik aktiivõpe auditooriumis  Iseseisev töö ja lõputöö (enesereflektsioon)
Praktika 
Kokku


 
. 7.Õppekeskkond   Õppekavale vastava koolituse korraldamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis kirjeldatud  kvaliteedipõhimõtetest.
• Tagatakse nägemispuudega inimestele ligipääsetavus ja puudespetsiifikale kohandatud osalustingimused
• Koolituskoht võimaldab jagunemist grupitöödeks erinevatesse ruumidesse või ruumis olev mööbel on liigutatav (laudade eemaldamise või grupeerimise võimalus, toolid suurde ringi, gruppidesse)
• Ruumis on data-projektor ja ekraan (vajadusel)
• Ruumis on pabertahvel ja markerid (vajadusel)
• Ruumis on kõlarite kasutamise võimalus (vajadusel)
Koolituse õppematerjalid edastatakse osalejatele elektrooniliselt, et neid oleks võimalik arvutis ekraanilugemisprogrammi toel lugeda. Vajadusel suurendatakse paberkandjal õppematerjale osaleja nägemisjäägile vastavalt.
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 12 inimest ning maksimaalne suurus 14 inimest. 
8.Õppevahendid osaleja jaoks Koolitusel osalemiseks on vajalik:
• Iseseisvalt arvuti kasutamise võimalus koolitusruumist väljaspool
Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele õppevahendid:
• Digitaalselt õppematerjalid.
• Paberkandjal töölehti koolitusel kohapeal ei kasutata.
9.Õppeprotsessi kirjeldus • Õppekava on üks tervik
Osalejad võivad kasutada kooskõlastatult koolitajaga koolitusel konspekteerimiseks isiklikke salvestusvahendeid.

Õppe ülesehitus ja maht Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õpimeetodid Õpimeetodid    
 
Nõustaja eneseteadlikkus
2 akh

Teoreetilis-kogemuslik aktiivõpe auditooriumis
8 akh, millest SKA ja TK sisustavad kumbki ca 1 akh
Eneseteadlikkuse tõstmise võimalused seoses  enda kui nõustaja riskikohtade, väljakutsete ja ohustavate mõjutustega

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja Eesti Töötukassa (TK) ootused kogemusnõustajatele tööprotsessides paremaks orienteerumiseks.

Interaktiivne  õpe
Kogemuslik õpe
Sotsiaalne õpe

Aktiivne loeng
Kriisitöö
Teoreetilis-kogemuslik aktiivõpe auditooriumis
8 akh
 
Baas- ja jätkuteadmised edasijõudnutele: Kriisisekkumise põhitehnikad. Kriisitöö. Juhendatud rollimängud
Kogemuslik õpe
Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega
Grupitöö
Teoreetilis-kogemuslik aktiivõpe auditooriumis
8 akh
Grupitöö teooria ja enim esinevad probleemid ja nende lahendused. Grupitöö põhitehnikad Juhendatud rollimängud
Kogemuslik õpe
Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega
Nõustamistöö võimalused, piirid ja ohukohad
Teoreetilis-kogemuslik aktiivõpe auditooriumis
8 akh
Probleemsed olukorrad ja suhtemustrid nõustamissuhtes või nõustamisprotsessi
Aktiivne loeng
Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega
Nõustamisoskused ja tehnikad
Teoreetilis-kogemuslik aktiivõpe auditooriumis 14 akh
Nõustamistehnikad.

Individuaalne ja grupis supervisioon. Emotsioonidega toimetulek töös ning selleks toe saamine. Eneserefleksioon.  
Juhendatud rollimängud
Kogemuslik õpe
Lõputöö 
10.Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused 
 
• Mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud)
Koolituse lõpetamise tingimusteks on osalemine auditoorses töös  vähemalt 80% ulatuses.
Lõputöö on kirjalik enesereflektsioon-protsessianalüüs ette antud struktuuri alusel või koolitajate poolt vaadeldud nõustamise tööprotsess 
11. Väljastatavad dokumendid • Tunnistus
12. Koolitaja kvalifikatsioon Koolitust viivad läbi 4  koolitajat – põhikoolitaja ja  kolm kogemusnõustajat / koolitajat:
Nõuded haridusele:
• Põhikoolitajal on kõrgharidus psühholoogia, pedagoogika, eripedagoogika või sotsiaaltöö erialal ning soovitavalt kriisinõustamise, kogemusnõustamise või puudega inimeste nõustamise alane täienduskoolitus ning omab täiskasvanute koolitamise kogemust vähemalt 3 aastat.
• Kogemuskoolitajatel on läbitud kogemusnõustaja baaskoolitus või sarnase valdkonna koolitus ning soovitavalt nõustamis- ja suhtlemisoskuste  alane täienduskoolitus.
• Lisakoolitajal on kõrgharidus sotsiaaltöö, pedagoogika, eripedagoogika, tegevusteraapia, andragoogika, hingehoiu või muul lähedasel erialal ning soovitavalt nõustamis- ja suhtlemisoskuste alane täienduskoolitus
Nõuded kogemusele:
• Koolitajatel on 2 aastat töökogemust kogemusnõustamise, rehabilitatsiooni- või tööturuteenuste sisu ja korralduse valdkonnas ning nõustaja või terapeudina.
• Kogemuskoolitajal on positiivne taastumiskogemus puude- või pikaajalise terviseprobleemiga toimetulekul ning viimase 2 aasta jooksul töökogemus kogemusnõustajana või kogemuskoolitajana kogemusnõustamise või sellega sarnastel koolitustel.
• Lisakoolitajal on viimase 2 aasta jooksul töökogemus kogemusnõustajana või kogemuskoolitajana kogemusnõustamise või sellega sarnastel koolitustel.


KUTSENÕUSTAMISE JA KLASSIKALISE MASSAAŽI LÜHIKURSUS
Maht 20 h.
Õppekava nimetus KUTSENÕUSTAMISE JA KLASSIKALISE MASSAAŽI LÜHIKURSUS
Kinnitatud: 01.03.2015
1. Õppekava rühm Teraapia ja taastusravi Teraapia ja taastusravi
1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.  Erivajadusega inimesed, kes planeerivad omandada baaskursusel massööri eriala ja enne baaskursust soovivad tutvuda erialaga. Kursusel saab osaleda erivajadusega inimene, kes on eelnevalt läbinud esmatasandi rehabilitatsiooni ja tuleb igapäevaeluga olenemata oma puudest hästi toime.
2. Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et kursuse läbinud inimesel on ülevaade massööri töö olemusest ja baaskursuse sisust ning ta oskab hinnata oma sobivust töötamisel massöörina. Kursusega tutvustatakse massaažist huvitatud inimestele massaaži olemust, eesmärke, näidustusi ja vastunäidustusi, massaažiks kasutatavaid õlisid, massöörile esitatavaid nõudeid.
3.Õpiväljundid: Õppekava läbinud õppija:
• teab massööri eriala
•  omandamise võimalusi;massöörilt eeldatavaid isikuomadusi;
• Nõudeid Massööri füüsilisele seisundile;
• Massaaži näidustusi ja vastunäidustusi;
• Massöör 5. Kutsekvalifikatsiooni sisu;
• Massaaži baaskursuse sisu, mahtu ja teoreetilise – praktilise õppe osakaalu.

• Oskab sooritada lihtsamaid massaaživõtteid;
• Oskab hinnata oma võimalusi  eriala omandamisel ja massöörina töötamisel.

• On kursis massaaži erinevate liikidega ja mõistab klientide ootusi massööri tööle.
4.  
5. Õppe alustamise tingimused: Kursusele registreerimine toimub osaleja sooviavalduse alusel.
6. Õppe maht (akadeemilist tundi) ja ülesehitus:         4
Teoreetiline õpe
      4
Iseseisev töö 
               12
Praktiline õpe õppejõu juhendamisel
  20
Kokku
 
7.Õppekeskkond  Õppekavale vastava koolituse korraldamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis kirjeldatud  kvaliteedipõhimõtetest.
• Tagatakse nägemispuudega inimestele ligipääsetavus ja erivajadustele kohandatud osalustingimused
• Koolituskoht võimaldab  viia läbi nii teoreetilist kui ka praktilist õppetööd
• Teooriaklassis on pabertahvel ja markerid . Samuti projektori kasutamise võimalus. Praktikaklassis on massaažilauad ja –toolid ning kõik vajalikud tarvikud praktiliseks massaažiõppeks.
• kasutatakse suurendatud ja “või audioformaadis õppematerjale;
Kasutatakse kombitavaid õppevahendeid
Koolituse õppematerjalid edastatakse osalejatele elektrooniliselt, et neid oleks võimalik arvutis ekraanilugemisprogrammi toel lugeda. Vajadusel suurendatakse paberkandjal õppematerjale osaleja nägemisjäägile vastavalt.
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 4 inimest ning maksimaalne suurus 8 inimest. 
8. Õppevahendid osaleja jaoks Koolitusel osalemiseks on vajalik:
• arvuti kasutamise oskus ja võimalused väljaspool koolituskeskkonda arvutit kasutada.;
Individuaalsed suurendus-, konspekteerimisvahendid ja muud abivahendid.
Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele õppevahendid:
• Digitaalselt õppematerjalid.
• Paberkandjal töölehti koolitusel kohapeal ei kasutata.
9. Õppeprotsessi kirjeldus • Õppekava on üks tervik
Osalejad võivad kasutada kooskõlastatult koolitajaga koolitusel konspekteerimiseks isiklikke salvestusvahendeid.
Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õpimeetodid
Sissejuhatus massaaži erialasse  (3 Ak) Ülevaade massaaži ajaloost ja erinevatest massaažiliikidest. Massaaži näidustused ja vastunäidustused ning selle füsioloogiline mõju organismile. Massööri peamiste töövahendite tutvustamine. Lühiülevaade ergonoomilistest tööasenditest ja töövõtetest. Tutvumine klienditeeninduse põhireeglitega ning nõuetega tööruumidele.  Aktiivne loeng
Kogemuslik õpe
Sotsiaalne õpe 
Massaaži baaskursuse ja “Massöör 5” kutsekvalifikatsiooni tutvustus (1 AK) Kutsestandard ja selle olulisus tänapäeval. Massöör 5 kutsestandard ja selle saamiseks vajalikud teadmised ning oskused. Kutseeksami kirjeldus.  Aktiivne loeng
Kogemuslik õpe
Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega
Praktiline õpe     (12 AK)  Praktiline lihtsamate klassikalise massaaži võtete õppimine seljal ja jäsemetel. Massaažiseansi teostamine vastavalt juhendaja antud ülesandele.  Praktiline massaaži õpe paarides juhendamisel.
Kogemuslik õpe
Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega
Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega (4 Ak) Eneseanalüüs: massööri töö sobivus osalejale saadud informatsioonile ja oskustele tuginedes.  Iseseisev töö koolitaja poolt antud materjalidega.
     
10. Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused •Mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud)
Koolituse lõpetamise tingimusteks on osalemine auditoorses töös  80% ulatuses.
11. Väljastatavad dokumendid •Tunnistus
12. Koolitaja kvalifikatsioon Koolitust 1 koolitaja.
Nõuded haridusele:
• Koolitajal on “Massöör 5 “kutsekvalifikatsioon
• Omab nägemispuudega inimeste täiendkoolitamise kogemust vähemalt 3 aastat.
• Töötab massööri erialal

Koolituse nimetus Koolituse maht Toimumise aeg  Juhendab  Maksumus
Massaaži eriala kutsenõustamine koos klassikalise massaaži lühikursusega 16 h. 25.06.-26.06.20 Aare Uustal 80.00
Ravimassaaži koolitus vene keeles.  Lokaalsete valude tekkepõhjused ja võimalikud lahendused nende puhul. 24 h. 29.06.-01.07.20 Andrei Kipper 185.00

  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310